Notulen ALV 2019

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van IJsclub ‘De Giessen’, gehouden op 25 november 2019 in ‘de Til’ te Giessenburg, aanvang 20.15 uur.

Aanwezig: zie presentielijst

 1. Opening

Voorzitter Henk Woltman opent de 124ste  vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst, wat er volgens hem op duidt dat de ijsclub volop leeft in Giessenburg. Deze vergadering geeft hem een dubbel gevoel. Naast de penningmeester (Adriaan Hoogendoorn), treedt ook hijzelf af. Een beslissing die hij weloverwogen genomen heeft en die mede samenhangt met zijn verhuizing naar Groot-Ammers.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. In museum Het Regthuys in Giessenburg is een expositie over de winter ’62-’63, een aanbeveling om deze te bezoeken.
 2. Komend jaar (2020) bestaat de ijsclub 125 jaar. Uiteraard zal het bestuur hieraan aandacht besteden.
 3. De website van de ijsclub (www.ijsclubdegiessen.nl) is vandaag live gegaan. Cees van Vliet, die de website gemaakt heeft, vertelt dat de website in de steigers staat en dat deze de komende tijd wordt uitgebreid. Zoals b.v. met een gadget als een actuele weersverwachting. Uiteraard komt er ook informatie op te staan over hoe de ijsclub omgaat met privacy (AVG). Kortom, een website met veel nuttige informatie voor alle leden en belangstellenden. De ijsclub gaat ook online op Facebook, Instagram en op YouTube. 
 4. De voorzitter meldt dat, hoewel de familie Woltman het bedrijf verkocht heeft, de op het terrein van het bedrijf opgeslagen container van de ijsclub kan blijven staan. Hij zegt toe dat de familie Woltman zich zal blijven inzetten voor de zorg van de materialen van de ijsclub.
 5. Frans Verhage meldt dat hij een vergadering van de IJsbond heeft bijgewoond. Op 30 juli 2020 organiseert men een clinic bij Jan van Arkel in het kader van het 125-jarig bestaan van de bond. Het belooft een spectaculair evenement te worden. Op de website komt meer informatie.
 6. Verder meldt Frans dat er op 17 december een cursus ijsmeester is in het clubgebouw van de YA. Diverse bestuursleden hebben zich daarvoor aangemeld.
 7. Aan het eind van de vergadering is er een presentatie door Robert Verspui over zijn belevenissen van zijn kanotochten.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 1. Notulen

Secretaris Kees van Vliet leest de notulen van de 123ste ALV voor. Ook enkele anekdotes passeren daarbij de revue. Waar onder hoe creatief het toenmalige bestuur omging met de veranderende reglementen in de 80-er jaren van de vorige eeuw rond het houden van marathons. Daardoor kon de ijsclub nog wedstrijden en marathons organiseren, wat bij strikte naleving van de regels niet mogelijk zou zijn geweest.

 1. Verslag jaarrekening en goedkeuring jaarrekening Kascontrolecommissie

Penningmeester Adriaan Hoogendoorn doet mondeling verslag van het verloop van de inkomsten en uitgaven van de ijsclub over het seizoen 2018-2019, alsmede over de kas- en banksaldi van de ijsclub aan het eind van dit verenigingsjaar. Het jaar 2018-2019 is afgesloten met een nadelig saldo van € 337,54. Door de afwezigheid van natuurijs bestonden ook dit jaar de inkomsten uitsluitend uit contributie, de kosten waren op het niveau van andere jaren. 

De voorzitter bedankt Adriaan voor zijn toelichting en meldt dat er dit  jaar heel weinig jeugdschaatsen was, wat voor een belangrijk deel door de zachte winters komt. Hij verwacht dat bij een ‘echte’ winter het jeugdschaatsen wel weer zal aantrekken. 

Namens de Kascontrolecommissie, waarin zitting hebben Leo Wisselink (voorzitter) en Jannie van Dijk, meldt de heer Wisselink dat de administratie en de financiële verslaglegging over het seizoen 2018-2019 dik in orde zijn. Hij adviseert de vergadering de financiële verslaglegging conform vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer.

De voorzitter meldt dat de heer Wisselink reglementair aftredend is als lid van de Kascontrolecommissie, zodat de vergadering een nieuw lid dient aan te wijzen. De heer Kees Timmerman is bereid als lid van de Kascontrolecommissie toe te treden. De vergadering ondersteunt unaniem zijn kandidatuur, bij acclamatie.

De voorzitter bedankt de heer Wisselink voor de verrichte werkzaamheden.

 1. Bestuursverkiezing

De voorzitter leidt dit agendapunt in met de mededeling dat Robert Woudenberg zich bereid heeft getoond hem op te volgen als voorzitter van IJsclub ‘De Giessen’. Hij en de overige bestuursleden zijn daar blij mee, het bestuur heeft veel vertrouwen in Robert. Desgevraagd stelt Robert zich voor en vertelt hij wat over zich zelf.

De volgende vacature is die van penningmeester door het uittreden van Adriaan Hoogendoorn. Arjan Leeuwis is bereid gevonden het stokje van Adriaan over te nemen. Desgevraagd stelt Arjan zich voor en vertelt hij wat over zich zelf.

Een vacature die niet op de agenda staat is die van secretaris. Een rol die het afgelopen jaar deels door Fred Arends en deels door Kees van Vliet is vervuld. Aangezien Fred voor zijn werk veel afwezig is en Kees binnen niet al te lange tijd zijn bestuursfunctie wil neerleggen, is het bestuur op zoek gegaan naar opvolging. Dick van der Kooij is bereid gevonden de rol van secretaris op zich te nemen.

Desgevraagd stelt Dick zich voor en vertelt hij wat over zich zelf en zijn achtergronden.

De voorzitter geeft aan dat de jeugd in het bestuur ondervertegenwoordigd is. Arie Boer heeft kort voor de vergadering te kennen gegeven dat hij bereid is in het bestuur van de ijsclub zitting te nemen. Desgevraagd stelt Arie zich zelf voor en vertelt hij wat over zich zelf.

De voorzitter constateert dat er naast een kandidaat voor voorzitter (Robert Woudenberg) nu ook een kandidaat is voor de opvolging van Adriaan Hoogendoorn in de persoon van Arjan Leeuwis en dat Dick van der Kooij en Arie Boer bereid zijn tot het bestuur toe te treden als respectievelijk secretaris en algemeen bestuurslid. De voorzitter vraagt de vergadering bij acclamatie in te stemmen met de benoeming van Robert Woudenberg tot voorzitter van IJsclub ‘de Giessen’ en toetreding van Arjan Leeuwis, Dick van der Kooij en Arie Boer tot lid van het bestuur in de rollen van respectievelijk penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid. Alle aanwezigen steunen het voorstel van de voorzitter, waarmee Robert Woudenberg, Arjan Leeuwis, Dick van der Kooij en Arie Boer zijn benoemd/gekozen tot respectievelijk voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid van IJsclub ‘De Giessen’. 

De voorzitter feliciteert de benoemde/gekozen bestuursleden, zegt blij te zijn met het ‘verse bloed’ en wenst hen veel succes toe.

De voorzitter schorst om 21.00 uur de vergadering voor een korte pauze.

De voorzitter hervat de vergadering om 21.20 uur.

De voorzitter meldt dat Marilène Rietveld tijdens de pauze heeft laten weten graag bereid te zijn in het bestuur zitting te nemen. Het nieuwe bestuur zoals dit vóór de pauze is samengesteld, heeft een omvang van 11 personen, rekening houdend met de personen die terugtreden. Met de benoeming van Marilène zou het nieuwe bestuur uit 12 personen bestaan, dus een even aantal. Dit wordt niet als een bezwaar gezien.

Desgevraagd stelt Marilène zich voor en vertelt wat over zich zelf. 

De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de verkiezing van Marilène Rietveld tot lid van het bestuur, welk voorstel unaniem door de vergadering wordt aangenomen.

De voorzitter feliciteert Marilène met haar verkiezing en wenst haar veel succes toe. 

5.a. Afscheid aftredende bestuursleden (ingelast)

Frans Verhage richt het woord tot scheidend voorzitter Henk Woltman, die 3 jaar geleden in de voetsporen van zijn vader Jaap Woltman trad. Frans: ‘Je gaat de geschiedenis in als een voorzitter zonder ijs, want helaas hadden we de aflopen 3 jaar geen of nauwelijks natuurijs. We vinden het jammer dat je de voorzittershamer neerlegt, maar als bestuur begrijpen we deze beslissing wel. Afgezien van de bestuurlijke kwaliteiten was het een voordeel dat een Woltman voorzitter was, want zodoende konden we gebruik maken van de werkplaats en de opslagfaciliteiten voor de materialen. We zijn blij met de toezegging dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft. Dank daarvoor! Dank ook voor de jaren dat je voorzitter van de ijsclub was.

Als dank overhandigt Frans aan Henk een cadeaubon en een fraai boeket bloemen.

Henk zegt terug te zien op een korte maar fijne bestuursperiode. Hij herinnert zich de gezellige bestuursvergaderingen bij hem in de keuken. Hij mag dan een voorzitter zonder ijs zijn geweest, maar heeft toch nog wel op de baan gereden, al was het dan ‘illegaal, aldus Henk lachend. 

Tot slot bedankt Henk het bestuur voor de fijne samenwerking. 

Kees van Vliet richt het woord tot scheidend penningmeester Adriaan Hoogendoorn. Kees: ‘je bent in 2000 in het bestuur gekomen als algemeen bestuurslid en in 2003, na het overlijden van Willem Middelkoop, heb je de rol van penningmeester op je genomen. Je was kritisch op elke uitgave, zuinig maar zeker niet gierig. En er was nooit een kasverschil! Het vinden van leden voor de kascontrolecommissie was voor jou nooit een probleem. Geen wonder, want ze werden steevast getrakteerd op gebak ?’.

‘Je was niet alleen een uitstekende penningmeester, maar je was ook een kanjer in het regelen van allerlei zaken. Zoals het zorgen voor de prijzen voor de gratis verloting, je werkzaamheden tijdens ijsperiodes, het opzetten van de koek en zopie tent. Maar ook de schaatssport zelf droeg je een warm hart toe. Ik denk aan het trainen van de jeugdige schaatsers in Breda. Of jouw deelname aan de (uitgereden!) 11-stedentocht in 1986. Volgens welingelichte bronnen gaf je meerdere toeschouwers een envelop met daarin een gulden om Wijnie te bellen waar jullie op het 200 km lange traject waren’. 

‘Het bestuur en de leden zijn je dankbaar voor jouw 20-jarig lidmaatschap van het bestuur van IJsclub ‘de Giessen’. Daarvoor willen we je bedanken. Als blijk daarvan stellen we de vergadering voor je te benoemen tot erelid van IJsclub ‘de Giessen’, welk voorstel met applaus door de vergadering werd begroet. Tot slot overhandigt Kees Adriaan een cadeaubon en Wijnie een fraai boeket bloemen.

Adriaan bedankt in een kort dankwoord het bestuur voor de fijne samenwerking en de leden van de ijsclub voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij zegt terug te zien op een mooie periode en roept het bestuur tot slot op blijvend aandacht te besteden aan het jeugdschaatsen. 

 1. Rondvraag

Piet Schreuders is benieuwd welk bedrag er in totaal op de bank staat, dus niet alleen op de gewone rekening, maar ook op de spaarrekening. Adriaan antwoordt dat er in totaal ruim 18,5 duizend euro op de bank staat, waarvan ruim 15 duizend euro op de spaarrekening.

Arie Schreuders vraagt zich af of de voorzitter wel mondeling (bij acclamatie) mag worden verkozen. Moet dit niet schriftelijk? Kees van Vliet antwoordt dat een mondelinge stemming, mits unaniem, is toegestaan. 

Eimert de Kuiper vraagt of het negatief saldo van dit jaar van ruim 300 euro incidenteel of  structureel is. Er is een lichte terugloop van het aantal leden met minder inkomsten, terwijl de uitgaven constant blijven. Hier ligt een uitdaging voor het bestuur!

Jannie van Dijk vult aan, dat bij ophalen van contributie aan de deur leden gestimuleerd worden lid te blijven of te worden. Kees van Vliet bevestigt dit beeld, hopelijk krijgen we weer eens natuurijs waardoor het ledenaantal weer zal groeien.

Robert Woudenberg zegt dat in de laatste bestuursvergadering, die hij informeel bijwoonde, kort gesproken is over het tekort. Waarbij de vraag aan de orde kwam of we de contributie moeten verhogen. Het bestuur is hier geen voorstander van. Robert suggereert dat sponsoring door het bedrijfsleven een optie is. 

Adriaan Hoogendoorn stelt dat we een gezonde vereniging zijn, weliswaar met weinig inkomsten, maar ook met weinig kosten. ‘We hoeven niet veel geld in kas te hebben…’.

Frans Verhage: ‘leden zijn meestal oudere leden. We zouden ons meer op de jeugd kunnen richten.

Marilène Rietveld merkt op dat we voor het werven van leden meer gebruik zouden kunnen maken van social media. Zij verwacht dat met name de jeugd daar positief op reageert.

Einde rondvraag.

Aanvang presentatie door Robert Verspui.

Robert Verspui, inwoner van Giessenburg, neemt ons in een prachtige presentatie mee naar zijn belevenissen bij zijn reis in een kano rondom Sumatra. Of, zoals Robert het zelf op z’n website zegt: 

Joost en ik waren afgestudeerd en willen iets speciaals doen met ons leven.Ik heb mijn afstudeerproject over de South Sea parel gemarkeerd van Indonesië, dus ik bracht een paar maanden rond verschillende delen van Indonesiëen hield echt van alles over het dus teruggaan was geen vraag.Het deel dat ik niet ging Sumatra was een van de meest fascinerendevanwege de mensen, geschiedenis en de perfecte golven die remmen op de westkust kusten. Dus met dit in gedachten kwamen we methet idee om te kajakken rond dit 5e grootste eiland van de wereld.

De presentatie is te zien op:  https://www.robertverspui.nl/projects/

Start Gratis verloting: 22.30 uur.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.45 de bijeenkomst, met dankzegging voor ieders aanwezigheid en wenst allen welthuis.